Friss hírek

Sikeres védés

2022-10-28

Örömmel tudatjuk, hogy kutatócsoportunk vezető-helyettese, Havasi Ágnes 2022. október 20.-án summa cum laude minősítéssel védte meg "Komplex kommunikációs igényű autizmussal élő kisiskolások kommunikációja" című disszertációját. Ezúton is gratulálunk Ágnesnek és Dr. Stefanik Krisztina témavezetőnek, Dr. Győri Miklós konzulensnek a közös munkájuk megkoronázásához.

 

Beszámolóink olvashatók az MTA honlapján

2022-10-06

Elkészítettük rövid szakmai beszámolóinkat az első kutatási évről. 

Az MTA honlapján olvashatók magyarul és röviden angol nyelven is.

Dr Győri Miklós távozása a Bárcziról

2022-09-18

Dr Győri Miklós, kutatócsoportunk korábbi vezetője, jelenlegi kutatónk elhagyja az ELTE Bárczi kötelékét.

A kutatócsoporttal szorosan együtt dolgozó Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány oktatóinak búcsúját a szakirány Facebook oldalán olvashatják.

Nemzetközi publikációnk a SHAKES-projektből

2022-09-13

Az MTA-ELTE Autizmus Kutatócsoport munkatársainak egy kisebb team-je (elsősorban Dr. Győri Miklós projektvezető, és Borsos Zsófia, Dr. Jakab Zoltán, Dr. Stefanik Krisztina kutatók, valamint Bogdán Bianka és Murányi-Varga Fanni asszisztensek) dolgoztak a ’SHAKES – A magasan funkcionáló autizmus szűrése óvodáskorban’ c. projekten. A projekt célja egy digitális komoly játék alapú szűrőrendszer prototípusának kidolgozása volt, amely jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkező óvodások körében szolgálja az autizmus korai felismerését.

A projekt eredményeiből az Applied Sciences c. folyóiratban (Q2, IF 2.838) jelent meg szabadon elérhető (Open Access) tanulmány (Borsos, Jakab, Stefanik, Bogdán, Gyori: Test–Retest Reliability in Automated Emotional Facial Expression Analysis: Exploring FaceReader 8.0 on Data from Typically Developing Children and Children with Autism). A munka elsősorban kutatásmódszertani szempontból, illetve az autizmussal élő óvodások érzelmi mintázatai szempontjából fontos eredményeket közöl. A közlést az ELTE TINLAB projektje is támogatta.

A kutatócsoportról

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) 2016. szeptember 1-jével kezdte meg működését, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja keretében elnyert kutatási támogatás segítségével.

Kutatócsoportunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán működő Tanszékközi Autizmus Műhely korábbi és jelenlegi kutatásaira alapozva alakította ki szakmódszertani koncepcióját. Alapkutatási és innovatív eszközfejlesztési fókuszaink mellett kiemelten koncentrálunk az evidencia-alapú gyakorlatok meghonosítására és fejlesztésére az autizmus területén, s ezen keresztül az autizmussal élő emberek és családtagjaik életminőségének javítására, társadalmi integrációjának megerősítésére. Ennek elsődleges terepe az oktatás.

A team olyan szakmai munkacsoport, amely kutatási és gyakorlati kompetenciákat egyesít elsősorban a pedagógia, a gyógypedagógia valamint a pszichológia és az egészségtudomány területéről. Ebben a multidiszciplináris keretben jelennek meg olyan speciális hangsúlyok, mint a kognitív fejlődés, az oktatási idegtudomány és a korszerű info-kommunikációs eszközök evidencia alapú alkalmazása.

Kutatócsoportunk tagjairól itt olvashat részletesen

A kutatócsoport vezetői

Dr. Szekeres Ágota

Dr. Szekeres Ágota 2022-

dr. Szekeres Ágota okleveles gyógypedagógus és pszichológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense, valamint mb. intézetigazgatója. Előadásait és szemináriumait elsősorban a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tartja.

Kutatási területei: a különböző szociometriai módszertanok, a társas kapcsolatok alakulása különböző életkorú és összetételű közösségekben, az együttnevelés tényezőinek megismerése.

2003 óta teljes állású oktatója a Karnak, de több más képzőhelyen is oktat(ott) (ELTE-TÓK, ELTE-PPK, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Wesley János Lelkészképző Főiskola).

2014-2017. között Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban részesült. 2015-ben Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát kapta meg, 2016-ban pedig Rektori Kiválósági Különdíjat nyert.

2009. óta a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztőségének tagja. Emellett rendszeres előadó haza és nemzetközi neveléstudományi (és gyógypedagógiai) konferenciákon.

 

Gyori Miklos

Dr. habil. Győri Miklós 2016-2022

Dr. habil. Győri Miklós pszichológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének egyetemi docense.

Kutatási területei az informatikai alapú asszisztív, edukációs és diagnosztikus eljárások és módszerek; az autizmus spektrum pszichológiája és pedagógiája; az atipikus kogníció, nyelv és kommunikáció; a tekintetkövetéses (eye-tracking) módszertanok alkalmazásai.

Alapkutatási érdeklődését Autism and cognitive architecture című kötete reprezentálja (Akadémiai, 2006); oktatás, technológia és az atipikus emberi képességmintázatok összefüggéseivel kapcsolatos munkáit pedig a Joseph Mintz-cel és Morten Aagaard-dal együtt szerkesztett és írt Touching the Future Technology for Autism? című kötet (IOS Press, 2012).

Oktatott és külsősként ma is rendszeresen oktat az ELTE pszichológusképzésében, 2010 óta elsősorban az ELTE gyógypedagógus-képzésében vesz részt, s 1996 óta rendszeres óraadó a Bécsi Egyetemen is.

Céljaink

Miközben hazánkban mintegy 100.000 fő él autizmussal, még mindig kevéssé állnak rendelkezésre az érintett személyeket, családjaikat és oktatási környezetüket több lépésben támogató, bizonyítékokon alapuló komprehenzív-szupportív technikák, a több szintű, a befogadást szisztematikusan támogató eljárások.

Alapvető célunk ezen a hiányon enyhíteni szisztematikus kutatások alapján kidolgozott és validált módszertanokkal, amelyek majd széles körben alkalmazhatóak lesznek az autizmus spektrumon lévő személyek társadalmi integrációjának támogatásában, s ezen belül kiemelten az inkluzív oktatás elősegítésében.

Ennek kiindulópontjaként célunk az autizmus spektrumon lévő gyermekek és családjaik erőforrásainak és nehézségeinek feltárása; s erre alapozva célirányos, személyre szabott – elsősorban az intézményes nevelés keretein belül működő –, szakszerű ellátási formák megalapozása.

Kutatásmódszertani elkötelezettségeink közül kiemeljük a nagy- és kismintás kvantitatív eljárások valamint a kvalitatív módszerek tudatos, integrált alkalmazását, az illesztett csoportok összehasonlításán alapuló elrendezéseket és elemzéseket, a szisztematikus hatásvizsgálatot.